Adatkezelési tájékoztató


 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a hírlevél küldés illetve támogatóként való feltüntetés során személyes adatoknak a Kölcsey Ház Alapítvány által történő adatkezeléséről

 

A Kölcsey Ház Alapítvány (a továbbiakban: KHA), mint személyes adatok kezelője (a továbbiakban úgyis, mint: Adatkezelő) a jelen nyilatkozatával tájékoztatja az érintetteket az adatkezelési gyakorlatáról, a birtokába került személyes adatok védelme érdekében megtett intézkedéseiről és az érintettek jogorvoslati lehetőségeiről.

 

  1. Adatkezelő azonosító adatai:

Kölcsey Ház Alapítvány (székhelye: 1046 Budapest, Pálya u. 7/A., adószáma: 18752018-1-41, statisztikai számjele: 18752018-9499-569-01, képviseli: Nagy Ferenc a kuratórium elnöke)

Kapcsolattartási adatok:

Telefonszám: +36 1 788 0599

E-mail cím: info@kolcsey.org

Adatkezelő honlapjának elérhetősége: www.kolcsey.org

  1. Adatkezelés célja:

2.1. A hírlevélre feliratkozó személyek rendszeres tájékoztatása érdekében szükséges adatok nyilvántartása.

2.2. A közzétételt kérő támogatók meghatározott adatainak nyilvántartása

  1. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az érintett hozzájárulásával történik, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a.) pontjára.

3.1. Az érintett, mint hírlevélre feliratkozó papír alapú vagy elektronikus nyilatkozatában illetve támogatás utalásakor e-mail címe közleményben történő feltüntetésével kéri hírlevél küldését és ezzel hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

3.2. Az érintett, mint támogató papír alapú vagy elektronikus nyilatkozatban kéri, hogy támogatóként kerüljön közzétételre és ezzel hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

  1. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:

4.1. Hírlevél küldés esetén név és e-mail cím.

4.2. Támogatóként való feltüntetés esetén név, város és e-mail cím.

  1. Az adatkezelés időtartama:

5.1 Hírlevél küldés esetén az adatkezelés addig tart, ameddig a KHA hírlevél küldési tevékenységet végez vagy a hírlevélre feliratkozó leiratkozik a hírlevélről. A leiratkozás lehetőségét a hírlevél minden esetben tartalmazza.

5.2. Támogatóként való feltüntetés esetén az adatkezelés addig tart, amíg a honlap üzemel vagy az érintett kéri támogatóként való feltüntetésének megszüntetését. A támogató bármikor kérheti adatai törlését vagy módosítását.

  1. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás:

Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

  1. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

7.1. Hírlevél küldés esetén az érintettek által megadott személyes adatokhoz kizárólag a KHA alapítói és kuratóriumi tagjai férhetnek hozzá.

7.2. Támogatóként való feltüntetés esetén az érintettek által megadott adatok közül a névhez és városhoz a honlap megtekintői férhetnek hozzá, míg az e-mail címhez csak a KHA alapítói és kuratóriumi tagjai férhetnek hozzá.

  1. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás:

Adatkezelő gondoskodik a birtokába kerülő személyes adatok biztonságáról.

  1. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

Kérjük, hogy amennyiben úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést – az Ön jogosultságának igazolását követően – orvosolhassuk. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) tartalmazza.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: http://www.naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóját módosítsa.

Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi.